Thanh tra Chính phủ: Một số kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2023

Thứ Hai, 03/07/2023, 17:46 [GMT+7]
    Trong Quý II/2023, cơ quan hành chính nhà nước tiếp tổng số 105.101 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, với 77.019 vụ việc, có 1.068 đoàn đông người; trong đó Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp 3.125 người đến trình bày về 1.155 vụ việc, có 104 đoàn đông người.
 
    Các bộ, ngành trung ương đã tiếp 13.830 người với 11.388 vụ việc, có 38 đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 88.146 người với 64.476 vụ việc, có 926 đoàn đông người. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 25.985 người với 17.640 vụ việc, có 309 đoàn đông người. Trong đó, Thủ trưởng trực tiếp tiếp 19.903 lượt (chiếm 83,7% tổng số lượt tiếp), ủy quyền tiếp 3.878 lượt (chiếm 16,3% tổng số lượt tiếp). 
 
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 3
Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân định kỳ tháng 3
    Các cơ quan hành chính tiếp nhận 105.353 đơn các loại (bao gồm đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 97.014 đơn, có 88.004 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 83,5% tổng số đơn đã xử lý); qua xử lý có 12.383 đơn khiếu nại, 5.005 đơn tố cáo, 70.616 đơn kiến nghị, phản ánh; có 5.801 vụ việc khiếu nại, 1.706 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. 
 
    Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 4.380 đơn, đã xử lý 3.895 đơn, trong đó có 2.013 đơn đủ điều kiện xử lý (chiếm 46,0%). Qua xử lý đơn, đã phát hành văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát 29 vụ việc khiếu nại. 
 
    Các bộ, ngành trung ương tiếp nhận 8.733 đơn các loại; đã xử lý 8.017 đơn, có 7.213 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 82,6%, trong đó khiếu nại 1.519 đơn, tố cáo 1.591 đơn, còn lại là kiến nghị và phản ánh; có 917 vụ việc khiếu nại và 760 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Các địa phương tiếp nhận 92.240 đơn các loại; đã xử lý 85.102 đơn, có 78.778 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 85,4% trong đó khiếu nại 8.957 đơn, tố cáo 3.384 đơn, còn lại là kiến nghị và phản ánh; có 4.855 vụ việc khiếu nại và 946 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. 
 
    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 5.136/7.507 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 68,5%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 1,9 tỷ đồng, 14,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 14,8 tỷ đồng, 17,6 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 8 tổ chức, 82 cá nhân; kiến nghị xử lý 139 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 7 vụ, 4 đối tượng.
 
    Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 3.781/5.772 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 65,5%: Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát 29 vụ việc khiếu nại phức tạp do Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có những vụ việc đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhưng công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại; các bộ, ngành trung ương đã giải quyết 750 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,8%; các địa phương đã giải quyết 3.031 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 62,4%. 
 
    Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 1,3 tỷ đồng, 14,1 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 8 tổ chức, 61 cá nhân; trả lại cho các tổ chức, cá nhân 14,1 tỷ đồng, 17,6 ha đất; kiến nghị xử lý 18 người. 
 
    Từ kết quả giải quyết 2.650 vụ việc khiếu nại lần đầu cho thấy: Có 181 khiếu nại đúng (chiếm 6,8%); 2.240 khiếu nại sai (84,6%); 229 khiếu nại có đúng, có sai (8,6%). Phân tích từ kết quả giải quyết 444 vụ việc khiếu nại lần hai cho thấy, số vụ việc công nhận kết quả giải quyết lần đầu là 354 (79,7%); số vụ việc phải sửa quyết định giải quyết lần đầu là 90 vụ (20,3%). Còn lại là các vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục. 
 
    Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 1.355/1.706 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 79,4%, trong đó: Các bộ, ngành trung ương đã giải quyết 700 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,1%; các địa phương đã giải quyết 655 vụ việc, đạt tỷ lệ 69,2%. Qua giải quyết tố cáo các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 0,6 tỷ đồng; bảo vệ quyền lợi cho nhiều tập thể, 21 cá nhân; trả lại cho các tổ chức, cá nhân 0,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 121 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 7 vụ, 4 đối tượng. 
 
    Qua kết quả giải quyết 1.355 vụ việc tố cáo bằng quyết định hành chính cho thấy: có 61 tố cáo đúng (4,5%); 829 tố cáo sai (61,2%); 378 tố cáo có đúng, có sai (27,9%), còn lại là vụ việc rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc vụ việc đình chỉ không do rút tố cáo. Trong số các vụ việc, có 131 vụ việc tố cáo tiếp phải giải quyết, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 97 vụ việc (đạt 74,0%). Phân tích kết quả giải quyết cho thấy có 2 tố cáo tiếp đúng (2,1%); 57 tố cáo tiếp sai (58,8%); 38 tố cáo tiếp có đúng có sai (39,2%).
                                                                             Hồng Vân
                                                              (Ban Nội chính Trung ương)
.