Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Tư, 12/07/2023, 21:38 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng toàn diện, đảm bảo chương trình, chất lượng theo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, hướng về cơ sở.
    
    Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức thực hiện, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã kiểm tra, giám sát 27 tổ chức đảng trực thuộc (tăng 20 tổ chức đảng so với 6 tháng đầu năm 2022). Các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng (tăng 1.506 tổ chức đảng) và 13.690 đảng viên (tăng 9.008 đảng viên).
 
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát  và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
    Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, ngày 16/1/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; đồng thời xác định năm 2023 là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối.
 
    Trong 6 tháng cuối năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”… Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng ủy trực thuộc.
 
    Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn, thư khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên… Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm. Công tác kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng, bổ sung kịp thời nhân sự ủy ban kiểm tra khi khuyết thiếu. Công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đạt được kết quả tích cực.
                                                                                     Văn Bắc
.