Lễ ra mắt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 02/02/2023

Thứ Tư, 01/02/2023, 11:18 [GMT+7]
    Ngày mai, 02/02/2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Sau khi có chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trải qua gần một năm biên soạn công phu, bài bản, Cuốn sách đã hoàn thành, thể hiện là công trình lô-gíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết; trình bày có hệ thống những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo từng nhóm vấn đề, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,…
 
Lễ ra mắt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 02/02/2023
Lễ ra mắt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 02/02/2023
    Cuốn sách gồm 612 trang, chia làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trình bày một cách hệ thống, xuyên suốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 4 Hội nghị toàn quốc và 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Phần thứ hai của cuốn sách tập hợp những bài phát biểu, bài viết của  đồng chí Tổng Bí thư liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; như tại các Hội nghị Trung ương 4 của các khóa XI, XII, XIII hay các bài viết về công tác này từ thời đồng chí còn công tác tại Tạp chí cộng sản, cho thấy, xuyên suốt qua nhiều vị trí công tác, đồng chí luôn đặc biệt trăn trở, quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Muốn Đảng được trong sạch, vững mạnh thì phải kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chống sự suy thoái trong Đảng. Phần thứ ba của cuốn sách, tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin với cuộc chiến chống "giặc nội xâm” của Đảng ta, do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng và lãnh đạo. 
 
Lễ ra mắt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 02/02/2023
Lễ ra mắt Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 02/02/2023
    Việc ra mắt cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/2/2013-01/2/2023)./.
                                                                      Thu Huyền
.