Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 30/01/2023, 09:00 [GMT+7]
    Năm 2022, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình (theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018), gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan và công tác cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, các cấp, các ngành đã công khai các thủ tục giải quyết công việc cho công dân với hình thức đưa lên website của đơn vị hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đưa lên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đối với việc mua sắm tài sản công, đầu tư dự án xây dựng hầu hết đều thông qua công tác đấu thầu công khai; việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, công tác cán bộ... được các cấp, các ngành công khai dưới nhiều hình thức.
 
Trung tâm điều hành thông minh theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở các sở ngành, địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tâm điều hành thông minh theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở các sở ngành, địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
    Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên cập nhật các quy định về quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước để sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý mua sắm tài sản công, chế độ hội họp, kinh phí xây dựng và thẩm định các đề án... và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chấp hành nghiêm túc Quyết định số 35/QĐ-UBND, ngày 17/8/2010 của UBND tỉnh quy định “Chế độ chi tiêu tiếp đón khách” trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Trong kỳ, phát hiện 01 vụ vi phạm pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với số tiền 43.330.000 đồng (theo Kết luận thanh tra số 1329/SCT-TTr, ngày 09/6/2022 của Giám đốc Sở Công Thương).
 
    Các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và địa phương về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thường xuyên quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, chấp hành đúng nội quy, quy chế cơ quan và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc.
 
    Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi”, Văn bản số 13656/UBND-SNV, ngày 31/12/2019 và Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi nhằm hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; đã thực hiện chuyển đổi 355 vị trí công tác.
 
    Thực hiện Chỉ thị 10-CT/UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 4655/QĐ UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh), các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”. Hiện nay, 03 cấp hành chính của tỉnh đều áp dụng mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương đều đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hầu hết các sở, ngành của tỉnh và 08 huyện, thị, thành phố đều áp dụng TCVN ISO 9001:2015.
 
    Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, đến nay các cơ quan, đơn vị báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, trong đó đã thực hiện kê khai 7.031 người/ 7.033 người thuộc diện phải kê khai (đạt tỷ lệ 99,97%). 
                                                                           Nguyễn Hiên
.