Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất

Thứ Hai, 30/01/2023, 09:58 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tích cực chủ động thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; tích cực tham mưu, đề xuất và theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ của cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn
Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn
    Cụ thể: Tham mưu ban hành Chương trình trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh tra; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác quản lý, giám sát việc thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh; Quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định về chế độ họp, hội nghị giao ban công tác nội chính; 02 kế hoạch; 05 công văn và 11 báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu tổ chức 04 hội nghị, gồm: Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2021; giao ban công tác nội chính quý I, quý III; sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm; đồng thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận các cuộc hội nghị. Triển khai nhiều cuộc hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. 100% cán bộ, chuyên viên được tham gia 3 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng. Phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính tham mưu cho Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 
    Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương xử lý 01 vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo; tham gia họp liên ngành tố tụng để thống nhất quan điểm xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp mà các cơ quan tố tụng có quan điểm khác nhau; theo dõi, đôn đốc giải quyết 01 vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý; 10 vụ án, vụ việc Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan chức năng giải quyết và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; đề xuất Thường trực Tỉnh ủy đưa 06 vụ án ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc. 
 
    Tham mưu tiếp nhận và xử lý 156 đơn gửi đến Thường trực Tỉnh ủy (32 đơn tố cáo, 16 đơn khiếu nại, 21 đơn kiến nghị, 69 đơn đề nghị, 18 đơn phản ảnh). Sau khi phân loại, xử lý đã chuyển 89 đơn đến các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo giải quyết theo quy định (trong đó, 37 đơn đã giải quyết xong, 52 đơn đang giải quyết); lưu 56 đơn; trả lại 07 đơn; rút 04 đơn. Tiếp nhận và xử lý 41 đơn gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả gải quyết đơn, thư theo quy định.  Tiếp công dân tại Ban 07 lượt công dân; tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh 04 lượt công dân. 
 
    Tham mưu ban hành lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh năm 2022. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy các xã, phường, thị trấn đều ban hành lịch tiếp dân, đối thoại với dân trong năm 2022 của bí thư cấp ủy để kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn. Trong kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã chủ trì 01 cuộc tiếp công dân định kỳ để xem xét, giải quyết những kiến nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư… Bí thư cấp ủy cấp huyện tổ chức 8 cuộc tiếp công dân; cấp xã tổ chức 16 tiếp công dân. Nhìn chung, số lượng người dân đến trụ sở tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc yêu cầu được gặp trực tiếp bí thư cấp ủy không nhiều. Tại các cuộc tiếp công dân, người đứng đầu các cấp ủy đã trao đổi và trả lời các nội dung khiếu nại, đề nghị, kiến nghị của người dân theo quy định. Đồng thời, tham gia các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
                                                                             Hồng Minh
.