An Giang: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

Thứ Tư, 25/01/2023, 08:09 [GMT+7]
    Năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn đạt được một số kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra đã có nhiều quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục, thu hồi tiền và tài sản nộp ngân sách Nhà nước, kiến nghị xử lý hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
 
Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh An Giang
Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh An Giang
    Ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 98 cuộc thanh tra hành chính, gồm 80 cuộc theo kế hoạch và 18 cuộc đột xuất; ban hành 87 kết luận thanh tra tại 117 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 6,2 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 6 tổ chức và 61 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ 3 đối tượng. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục được tăng cường thường xuyên và đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh đã theo dõi và đôn đốc thực hiện 99 kết luận thanh tra, trong đó có 82 kết luận thanh tra đã hoàn thành.
 
    Qua theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,8 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế với hơn 2,1 tỷ đồng; kiểm điểm vai trò trách nhiệm 24/36 tổ chức và 81/104 cá nhân; đã khởi tố 1 vụ 2 đối tượng. Công an huyện Thoại Sơn bàn giao diện tích đất 66,99ha cho UBND huyện quản lý và thu 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái pháp luật…
 
    Các sở, ngành đã tiến hành 352 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hơn 8.000 tổ chức và cá nhân; ban hành kết luận thanh tra 106 cuộc. Qua đó, phát hiện hơn 3.000 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 38,4 tỷ đồng. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 846 quyết định với số tiền xử phạt hơn 6,5 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ 8 đối tượng.
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh được UBND các cấp quan tâm giải quyết kịp thời. Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp hơn 8.100 lượt công dân của gần 7.400 vụ viêc; đã tiếp nhận gần 2.900 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 145/188 đơn khiếu nại, 14/17 đơn tố cáo và 65/65 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.
                                                                                      Nguyễn Hiên
.