Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thứ Tư, 27/10/2021, 09:25 [GMT+7]
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội thảo.
 
    Nội dung chuyên đề Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện các nội dung trọng tâm như quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân và thực tiễn thực hiện.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội thảo
    Chuyên đề đánh giá thực trạng bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân thời gian qua; một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
    Chuyên đề cũng đặt ra quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó dự báo bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế tác động đến chế định về thực hiện quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong giai đoạn tới; đánh giá tác động của việc thực hiện chuyên đề và giải pháp xử lý những tác động tiêu cực (nếu có)…
 
    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận vào mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và dân chủ, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiếp đến, luận giải về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, về thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân, mối quan hệ giữa quyền làm chủ, vai trò chủ thể của Nhân dân và dân chủ, thực hành dân chủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận các ý kiến của đại biểu tham gia góp ý, cung cấp nhiều quan điểm tiếp cận theo hướng đa chiều và có cơ sở lý luận gắn với thực tiễn triển khai, qua đó góp phần tiếp cận đầy đủ, đa diện hơn để hoàn thiện chuyên đề “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.
 
    Theo đồng chí Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề tài yêu cầu giải quyết hai vấn đề lớn trong phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, trong đó, vai trò chủ thể đã được nghiên cứu từ khi xây dựng Hiến pháp năm 2013, những nghiên cứu đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn nội dung về quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cần chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp trong bầu cử, đảm bảo thực chất, có cơ chế giám sát đối với đại biểu dân cử, trong đó nhấn mạnh đến vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
 
    Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị cần tập trung nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp chuyên đề, hoàn thành trước ngày 25/11/2021 để tiếp tục tổ chức các cuộc họp của Tổ chuyên gia, các nhà khoa học, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
                                                                                      Mai Loan
.