Xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 09/06/2021, 05:43 [GMT+7]
    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 150/2016/NÐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. 
    
Trụ sở Văn phòng Chính phủ
Trụ sở Văn phòng Chính phủ
    Theo Nghị định số 150/2016/NÐ-CP, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
    Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 150/2016/NÐ-CP theo quy định pháp luật.
                                                                                           Lê Sơn
.