Thanh tra Chính phủ: Triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Ba, 01/06/2021, 05:26 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Kế hoạch nhằm triển khai đề án không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, xã hội số. Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
    Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cán bộ, công chức, công khai, minh bạch, hiệu quả. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, bảo đảm sự phối kết hợp giữa các cục, vụ, đơn vị có liên quan, thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.
 
    Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Thực hiện việc số hoá một số hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong việc đặt lịch hẹn tiếp công dân theo cơ chế một cửa.
 
    Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tính chủ động, hiệu quả của Bộ phận Một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến thực hiện Đề án như kế hoạch, đề án, các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế hoạt động...
 
    Nghiên cứu để hợp nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thanh tra Chính phủ với cổng dịch vụ công quốc gia để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất, liên thông giữa Thanh tra Chính phủ với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân. Trước mắt khai thác từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giảm bớt các thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân trong lĩnh vực tiếp công dân tại Bộ phận Một cửa.
                                                                              Mạnh Hùng
 (Thanh tra Chính phủ)
.