Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đoàn kết, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính

Thứ Năm, 05/01/2023, 14:10 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình được thành lập tại Quyết định số 984-QĐ/TU ngày 16/4/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp nhận và xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo.
 
    Sau gần 10 năm tái lập và đi vào hoạt động, mặc dù được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng cán bộ, công chức làm công tác nội chính luôn phát huy truyền thống ngành Nội chính Đảng, giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, đảm bảo sự chủ động, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ của công tác nội chính, từng bước nâng cao chất lượng, đưa nhiều mặt công tác đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng
Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, điển  hình là: Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp hàng năm và giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tòa án, kiểm sát; Quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân… nhằm chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác này, gắn với thực hiện  nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh. Làm tốt công tác nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quy trình công tác về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện ở địa phương.
 
    Từng bước tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Từ năm 2013 đến nay đã chủ trì nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, rà soát và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã kiến nghị nhiều nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về cơ chế chính sách và kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra. Phối hợp với các cơ quan nội chính, các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, góp phần đấu tranh, phòng ngừa vi phạm, đưa công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ngày càng đi vào nền nếp. 
 
    Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh, đồng thời nắm tình hình thông qua việc xử lý đơn thư để kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lựa chọn đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Theo dõi tiến độ 25 vụ án tham nhũng và các phiên tòa xét xử những vụ án điểm, vụ án rút kinh nghiệm, vụ án được dư luận xã hội quan tâm.Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, các vụ án được điều tra, truy tố, xét xử công khai với mức hình phạt nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
 
    Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh "điểm nóng" trên địa bàn tỉnh. Giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các đơn, thư theo đúng quy định, giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại các phiên tiếp theo quy định, qua đó đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. 
 
    Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 02 Ban Chỉ đạo; tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các thành viên của 02 Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đề ra. 
 
    Kết quả công tác tham mưu đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể xã hội, các cơ quan báo chí.
 
    Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác, đưa hoạt động nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đi vào chiều sâu, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho các ngành, các huyện, thành phố; làm tốt công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đúc rút kinh nghiệm thông qua việc tham mưu, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng tập thể cơ quan ngày càng vững mạnh, toàn diện. 
 
    Trong thời gian qua, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, trong những năm qua, tập thể và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nhiều lần được Trung ương, UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
    Với truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng, cùng sự quyết tâm phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, nỗ lựcvượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Bùi Minh Tuấn
(Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.