Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Thứ Sáu, 06/01/2023, 10:10 [GMT+7]
    Năm 2022, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, xác định cụ thể những công việc trọng tâm trọng điểm,Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch đã đề ra.
 
    Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/8/2018 của Ban Bí thư, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực ban hành 63 văn bản (05 Kế hoạch; 04 Kế hoạch, đề cương; 05 Quyết định; 01 Quy chế, 01 Quy định, 06  Báo cáo, 03  Chương trình, 17 Thông báo, 21 Công văn); chủ động ban hành 825 văn bản để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư, kiến nghị phản ánh của công dân... Phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính hàng tháng; Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức các phiên họp đình kỳ; tham mưu chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công nhiều Hội nghị sơ kết, tổng kết quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp .Nổi bật đã tổ chức thành côngHội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và tập huấn chuyên đề “Sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu, xử lý các vụ án, vụ việc”tới 438 điểm cầu với8.200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp. 
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022 - điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022 - điểm cầu Nghệ An
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn, thư, kiến nghị phán ánh của công dân gửi đến Tỉnh ủy hiệu quả theo Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân( ). Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong khối, bám nắm cơ sở và thông tin dư luận, xã hội và báo chí phản ánh, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. 
 
    Trong năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 04 đoàn kiểm tra, 02 đoàn giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại 06 địa phương. Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp triển khai 02 kiểm tra tại 02 địa phương; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ 02 đoàn kiểm tra; đôn đốc, hướng dẫn, làm việc tại 09 địa phương, đơn vị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Công tác kiểm tra, giám sáttập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Đất đai, công tác chính sách, công tác cán bộ; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp… Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 363,516 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số tiền 655,086 triệu đồng.
 
    Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2022 của Ban Nội chính đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng và nhân dân đánh giá cao đó là ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với vai trò là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành được nhiều văn bản quan trọng , góp phần tích cực trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 
    Cùng với các hoạt động nêu trên, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đã thẩm định và cho ý kiến về đối với công tác cán bộ 84 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý và cho ý kiến; tham gia góp ý 26 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế, quy định…)về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp do các cơ quan Trung ương dự thảo; 18 đề án, quy chế, quy định, kế hoạch, báo cáo… do các cơ quan, địa phương, đơn vị dự thảo. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.
 
    Có thể nói, năm 2022, với sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy đãhoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.