Cà Mau: Nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Bảy, 10/12/2022, 08:01 [GMT+7]
    Xác định việc nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Kết luận số 192-KL/TU ngày 14/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy khóa XV về đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với Đảng ủy, Chi ủy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 192-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phát huy tính tốt, tính tự giác, gương mẫu của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc triển khai, thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU, ngày 09/12/2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/202, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, nhất là tham gia các lớp học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết; kịp thời phát hiện trường hợp học không nghiêm túc để kiểm điểm, xử lý theo quy định. Việc học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.
 
    Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; tăng cường công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 
    Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đúng quy định và kịp thời đối với các trường hợp vi phạm nhằm hướng tới xây dựng một nền hành chính trách nhiệm, công tâm, trong sạch, tận tụy và chuyên nghiệp.
                                                                                   Kim Long
.