Hòa Bình: Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thứ Ba, 06/09/2022, 07:53 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 02/12/2021 về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021; Quyết định số 425-QĐ/TU, ngày 02/12/2021 về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021. Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 31-QĐ/BNCTU, ngày 09/12/2021 thành lập Tổ giúp việc Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2021 và tiến hành rà soát trực tiếp tại Thanh tra tỉnh, các ban, sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.
 
Trụ sở Thanh tra tỉnh Hòa Bình
Trụ sở Thanh tra tỉnh Hòa Bình
    Tổng số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thực hiện 485 kết luận, phát hiện xử lý lý hành chính đối với 229 tập thể, 535 cá nhân, kiến nghị tiến hành xử lý kỷ luật đối với 01 tập thể, 03 cá nhân với hình thức cảnh cáo. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 178 triệu đồng.
 
    Từ ngày 01/11/2020 đến 30/10/2021, toàn tỉnh đã  thực hiện 477 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 485 kết luận thanh tra, tổng kiến nghị xử lý phát hiện qua thanh tra là 70,3 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị đã thực hiện theo kiến nghị là 60,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85%; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 02 vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý về kinh tế thu hồi với số tiền là 44,9 tỷ đồng, đạt 83%. Thực hiện xử lý khác về kinh tế như giảm trừ thanh toán, thi công bổ sung khối lượng là 15,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92%. 
 
     Qua các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một số sai phạm trong quản lý kinh tế - xã hội và kiến nghị thu hồi tài sản bị thiệt hại, kiến nghị với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có sai phạm để có các biện pháp khắc phục. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Đoàn Cần
.