Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính

Thứ Tư, 14/09/2022, 06:59 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2022.
 
    Mục đích của việc ban hành Kế hoạch là nhằm phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021; xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo; xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến đồng bộ, thực chất trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần của các chỉ số, phấn đấu cải thiện các chỉ số của tỉnh và nằm trong nhóm xếp hạng từ 30 trở lên; góp phần hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra tại các kế hoạch: cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số của tỉnh năm 2022.
 
Một số chỉ đạo của ngành tư pháp liên quan đến công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022 tỉnh Khánh Hòa
Một số chỉ đạo của ngành tư pháp liên quan đến công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022 tỉnh Khánh Hòa
    Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt là các cơ quan theo dõi, phụ trách các lĩnh vực cải cách hành chính đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số trên; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về kết quả cải cách hành chính của tỉnh để giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong tỉnh tăng sự tin tưởng và đưa ra những đánh giá, ghi nhận chính xác những nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách hành chính.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Sở Nội vụ tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số PAR-INDEX theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá chỉ số SIPAS, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022; chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, tổng hợp tài liệu kiểm chứng trong công tác chấm điểm chỉ số PAR INDEX; làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường chỉ số SIPAS theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
                                                                                         Quỳnh Trang
.