Ninh Bình: Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo

Thứ Sáu, 19/08/2022, 07:27 [GMT+7]
    UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản 102/UBND-VP2 ngày 29/07/2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
    Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong năm 2022 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 38/KL-UBND ngày 31/5/2022 về kết luận Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Bình năm 2022; thực hiện các giải pháp nhằm duy trì kết quả các chỉ số thành phần xếp thứ hạng cao; tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở giảm điểm, giảm bậc hoặc xếp hạng dưới trung bình so với cả nước. 
 
Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021
    Để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo cần đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cải cách lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
 
    Tiếp tục tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) bằng các giải pháp cụ thể, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; rút ngắn thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ; công khai, minh bạch toàn bộ hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua Bộ phận một cửa các cấp, đặc biệt là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng.
 
    Thực hiện công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các cơ chế, chính sách của tỉnh; danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Nhanh chóng, kịp thời cung cấp thông tin, văn bản khi có đề nghị của doanh nghiệp.
 
    Chú trọng thực hiện sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận đất đai, tín dụng; bình đẳng trong giải quyết các vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp.
 
    Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (cả dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách); kịp thời nắm bắt, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua tất cả các kênh thông tin; lắng nghe ý kiến; thực hiện đối thoại và thường xuyên đổi mới chương trình đối thoại với doanh nghiệp.
 
    Tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Gắn kết hoạt động xúc tiến thương mại với hoạt động khuyến công; hỗ trợ, thông tin cho các doanh nghiệp trong việc tham dự các hội chợ trong và ngoài nước.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo thị trường; xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp. Nội dung hỗ trợ cần tập trung về tư vấn pháp lý, thông tin thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kiện toàn và đăng tải danh sách mạng lưới tư vấn viên pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực để các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng. Khẩn trương cập nhật dữ liệu về phán quyết của trọng tài thương mại và dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu và vận dụng trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra trên cơ sở hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra trùng lặp tại doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị và địa phương vi phạm các quy định trong thực thi công vụ, cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.
 
    Tiếp tục duy trì và giữ ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
    Tăng cường hơn nữa công tác thông tin truyền thông đến doanh nghiệp và người dân nắm rõ chủ trương, quan điểm của tỉnh và những công việc tỉnh đang triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực, thủ tục và chính sách của tỉnh.
 
    UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo dõi, tham mưu thực hiện nội dung về đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, xử lý và sắp xếp, bố trí công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 387-TB/TU ngày 20/8/2021 và UBND tỉnh tại Kết luận số 38/KL-UBND ngày 31/5/2022. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả cải thiện các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở được phân công chủ trì, phụ trách, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.
                                                                                         Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.