Hà Nội: Phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ Nhật, 07/08/2022, 07:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Việc phân cấp, ủy quyền phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ. Bảo đảm tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không trùng, không sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phân cấp quản lý nhà nước; thực hiện phân cấp hợp lý giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và ủy quyền phù hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo hướng: Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực"; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp. 
 
Thành phố Hà Nội thực hiện phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
Thành phố Hà Nội thực hiện phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính
    Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mình, bao gồm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, của sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện.
 
    Trên cơ sở đó, tổng hợp, đề xuất phương án phân cấp, ủy quyền tổng thể về thủ tục hành chính theo một số phương án.
 
    Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Đề xuất ủy quyền cho giám đốc, thủ trưởng sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc thành phố: Đề xuất phân cấp/ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; đề xuất phân cấp cho cấp huyện hoặc cấp xã. Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: Đề xuất ủy quyền cho chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng phòng/ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trừ các thủ tục hành chính đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trương bảo đảm phân cấp, ủy quyền triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, ủy quyền để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước và hướng tới việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
                                                                                      Hải Hà
.