Hòa Bình: Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2022

Thứ Ba, 16/08/2022, 08:05 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 1315/UBND-NVK, ngày 1/8/2022 về tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân năm 2022.
 
    Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021, Chỉ số này của tỉnh Hòa Bình đạt 87,06 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 28 bậc so với năm 2020). Tuy nhiên, qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp. Để tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas) của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  
 
Hội nghị phân tích chỉ số PCI năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2022 tỉnh Hòa Bình
Hội nghị phân tích chỉ số PCI năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2022 tỉnh Hòa Bình
    Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên cơ sở Báo cáo phân tích kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp quyết liệt, khắc phục ngay trong năm 2022. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng kết nối, phần mềm trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 
 
    Tham mưu các sáng kiến, mô hình, ý tưởng, giải pháp mới tạo bước đột phá trong cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá, đo lường sự hài lòng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung cải cách hành chính …
 
    Các cơ quan chủ trì theo dõi, tham mưu các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung cải cách hành chính…
                                                                                                    P.V
.