Sơn La: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ

Thứ Ba, 26/04/2022, 14:28 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1273/UBND-NV yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước nghiêm túc thực hiện các nội dung trọng tâm về nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước: (1) Tiếp tục tổ chức, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình quản lý nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. (2) Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo Quyết định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 và Quyết định số 889-QĐ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (3) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện chương trình công tác hằng năm của UBND tỉnh. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương; thực hiện nghiêm các quy định về quyền, nghĩa vụ; đạo đức, văn hóa và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, trong đó: (1) Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chấp hành và sử dụng thời giờ làm việc hiệu quả, khoa học; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. (2) Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đảm bảo 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả vả rõ trách nhiệm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức. (3) Chấp hành, thực hiện ngay việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong mối quan hệ phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể giữa các cấp, các ngành. (4) Chấp hành và thực hiện nghiêm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quy hoạch, đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, khoáng sản. (5) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đối thoại với nhân dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư; giải quyết vụ án, vụ việc bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm theo quy định. (6) Gương mẫu chấp hành những quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, cơ quan, đơn vị về thực hiện nếp sống văn minh, tránh xa hoa lãng phí, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang.
 
    Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
                                                                                     Mai Loan
.