Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cơ chế ''một cửa'', ''một cửa liên thông''

Thứ Sáu, 01/04/2022, 06:36 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 25/3/2022 về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
 
    Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hướng mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu của cả nước. Phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố và các nội dung nhiệm vụ, kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của thành phố.
 
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cơ chế ’’một cửa’’, ’’một cửa liên thông’’
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cơ chế ’’một cửa’’, ’’một cửa liên thông’’
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Đẩy mạnh nội dung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.
 
    Bên cạnh đó, thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường điện tử ở mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công của thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia.
                                                                                           Hải Hà
.