Bình Dương: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thứ Hai, 04/04/2022, 07:04 [GMT+7]
    Năm 2022, tỉnh Bình Dương đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại tất cả 91 xã, phường, thị trấn. Thực hiện các nhiệm vụ này, các địa phương đã quyết liệt triển khai và thi đua lập thành tích chào mừng Bình Dương 25 năm xây dựng và phát triển.
 
    Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, như: Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022… Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ theo tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Về công khai thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật, đăng tải công khai vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời thực hiện niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, bộ phận một cửa của 20/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện, 91/91 đơn vị hành chính cấp xã, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
 
Cán bộ “một cửa” phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến
Cán bộ “một cửa” phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến
    Cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông được triển khai đồng bộ theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận “một cửa” hiện đại cấp huyện, cấp xã tiếp tục được kiện toàn, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, đặc biệt là việc tổng kết thí điểm và nhân rộng Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một cho 8 huyện, thị, thành phố còn lại của tỉnh.
 
    Năm 2021 và quý I năm 2022, toàn tỉnh đã từng bước hiện đại hóa nền hành chính. Tính đến nay, tỉnh đã ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh phiên bản 2.0; hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành nhiều dự án kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã; trục liên thông văn bản được đầu tư nâng cấp, bảo đảm điều kiện kết nối liên thông văn bản đến 4 cấp.
 
    Đến nay, công tác cải cách hành chính đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước được chuẩn bị tốt, bảo đảm an toàn thông tin; hệ thống hội nghị trực tuyến đã được triển khai đồng bộ. UBND cấp huyện, cấp xã và triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, đây là nền tảng để phát triển, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương trong tương lai.
 
    Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương tập trung cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, điều kiện kinh doanh, đất đai, xây dựng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
                                                                                       P.V
.