Ninh Bình: Chỉ đạo chấn chỉnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 24/12/2021, 06:44 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 522/UBND-VP7 chấn chỉnh công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổng hợp, báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch để các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
 
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
    Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, chấn chỉnh ngay việc bán hồ sơ tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi vi phạm; Có giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh; làm rõ lý do, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn hoặc có nhiều lần phải bấm nút tạm dừng trên hệ thống phần mềm điện tử hoặc không cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm điện tử; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về việc xin lỗi đối với tổ chức, công dân về những hồ sơ giải quyết quá hạn.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình điện tử về tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của cấp huyện, cấp xã; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cập nhật ngay các thủ tục hành chính và Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành để công dân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tra cứu, thực hiện; bãi bỏ ngay các quy định về việc tiếp, giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực của từng ngày trong tuần; Bố trí, phân công cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa cấp xã đảm bảo đủ để tiếp nhận tất cả các hồ sơ về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định. 
 
    Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tự ý quy định thêm thủ tục hành chính hoặc vi phạm quy chế làm việc, quy chế quy chế văn hoá công sở và chức trách, nhiệm vụ được phân công; có giải pháp cụ thể nâng cao vai trò trách nhiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.
                                                                              Quỳnh Trang
.