Bình Dương: Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại hóa và hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 21/12/2021, 06:25 [GMT+7]
    Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, tỉnh Bình Dương đã thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa và hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã và đang chú trọng nhiều hơn đến hoạt động ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhất là qua một năm Bình Dương gặp nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch. Theo đó, các sở, ngành thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và ban hành mới vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 kể từ ngày 01/01/2022.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính điểm cầu tỉnh Bình Dương
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính điểm cầu tỉnh Bình Dương
    Để hành động hướng đến chính quyền số, tỉnh đã ban hành kế hoạch Chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; quyết định ban hành kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 2.0. Các hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính các cấp được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, bảo đảm điều kiện kỹ thuật, cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
    Cùng với đó, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai toàn diện, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công TP.Thủ Dầu Một tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ phận một cửa hiện đại được triển khai tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố, các trang thiết bị phần cứng, phần mềm được đầu tư đúng chuẩn. Bộ phận một cửa cấp xã thường xuyên được mở rộng, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động của các địa phương; phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ đối với 100% xã, phường, thị trấn.
 
    Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh…
                                                                               Mạnh Dương
.