Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021

Thứ Năm, 23/12/2021, 09:32 [GMT+7]
    Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
 
    Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; và Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021: đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 6 đảng ủy trực thuộc. Nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; Việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; UBKT đảng ủy các cấp; Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”… Qua đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, nhận xét, đánh giá, kết luận sát thực với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra 06 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 06 đảng viên vi phạm, trong đó 06 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên).
 
    Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề đối với 03 đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Tại các đảng ủy được giám sát, các đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với 29 chi bộ. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, nhờ đó kỷ luật của Đảng được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, biểu dương những điển hình tiên tiến, cảnh báo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra còn chồng chéo; có đảng ủy còn lồng ghép chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy với Ủy ban Kiểm tra làm một hoặc giao khoán cho Ủy ban Kiểm tra thực hiện; việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm rất hạn chế, khi xảy ra một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh mới tiến hành kiểm tra; hầu hết Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc chưa tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên ít tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm hoặc chậm phát hiện vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện giám sát đối với cấp ủy cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý còn ít; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của một số tổ chức đảng còn chậm, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục…
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong năm 2021 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra với chất lượng, hiệu quả được nâng lên.
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị: (1) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; (2) Tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng của cấp mình đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi; (3) Ban hành và tổ chức triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; đảm bảo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức triển khai có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; (4) Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01-TB/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó chú ý đến công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (5) Triển khai thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; (6) Quan tâm công tác xây dựng Ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng.
                                                                                           Nguyễn Sự
.