Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, rà soát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 08/08/2019, 16:38 [GMT+7]
    Để hoàn thành nhiệm vụ của quý III, ngay từ đầu tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung công tác tham mưu và triển khai các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Với phương châm chủ động, sâu sát, quyết liệt, tham mưu chính xác, kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong tháng 7 của Ban Nội chính đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Báo cáo kết quả công tác nội chính, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án của Thường trực Tỉnh ủy giao; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý vụ việc xử phạt hành chính của các cá nhân trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  tổ chức và hoạt động của luật sư; Báo cáo tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Đoàn kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn
Đoàn kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai 08 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ do Ban Nội chính chủ trì về  kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, Thị xã Hoàng Mai; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07-5-2013, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Hưng Nguyên; kiểm tra, nắm thông tin về tình hình vận chuyển, mua bán, sử dụng và công tác phòng, chống ma túy tại huyện Quế Phong, Quỳ Châu; tham gia các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác liên ngành xử lý các vụ việc, vụ án.
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục tăng cường chất lượng tham mưu báo cáo, đặc biệt là tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo về tình hình giải quyết các vụ án; vụ việc; báo cáo về việc xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân, về tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tham mưu, tổ chức kỳ tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Bên cạnh đó,  hoàn thành kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước tại UBND tỉnh, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nam Đàn, Thị xã Hoàng Mai; Triển khai đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07-5-2013, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020" tại huyện Kỳ Sơn; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng" tại huyện Quế Phong.
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
.