Bộ Y tế: Thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 16/01/2024, 02:47 [GMT+7]
    Bộ Y tế vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Để công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm và bổ sung theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Bộ Y tế.
 
Một Hội nghị của Bộ Y tế
Một Hội nghị của Bộ Y tế
    Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai, giải trình trung thực về nguồn gốc tài sản thu nhập và biến động về tài sản thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng trình trự, thủ tục được quy định tại Điều 33, Luật PCTN năm 2018 và Điểm 5 mục III phần B phụ lục B kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
    Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. 
                                                                                Hương Giang
.