Quảng Nam: Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Thứ Sáu, 12/01/2024, 16:07 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 2206-CV/TU triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Việc thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của Đảng; sự giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2023 điểm cầu tỉnh Quảng Nam
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2023 điểm cầu tỉnh Quảng Nam
    Các cấp, ngành chấp hành nghiêm nguyên tắc, nội dung, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng của các cơ quan có chức năng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên và người có thẩm quyền khác trong hoạt động tố tụng, thi hành án để kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tố tụng, thi hành án và hoạt động khác liêm chính, trung thực, minh bạch trong hoạt động công vụ.
 
    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân và toàn xã hội trong việc kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.
                                                                                              Kim Anh
.