Sơn La: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 09/08/2019, 14:22 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 có 106/106 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 9.255; số người đã kê khai là 9.255 người, đạt 100%; số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quản lý phải kê khai là 464 người, chiếm 5% (trong đó có 64 bản kê khai của 24 đơn vị có tổ chức, bộ máy được quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương). Có 106 cơ quan, đơn vị phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, gồm: 82 đơn vị thuộc trách nhiệm theo dõi, tổng hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh (30 đơn vị công khai theo hình thức niêm yết, 41 đơn vị công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp và 11 đơn vị công khai theo cả 02 hình thức); 24 đơn vị thuộc ngành dọc. Số bản kê khai đã được công khai theo quy định là 9.255 bản, đạt 100%. Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 8.791 bản; 464 bản kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Viện kiểm sát quản lý. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị: Tổng số đảng viên thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 là 7.730 người; số đảng viên đã kê khai là 7.730 người, đạt 100% (Trong đó: đảng viên không phải là cấp ủy: 4.552 người; đảng viên là cấp ủy: 3.178 người); có 4.552 đảng viên đã thực hiện công khai tương ứng với 4.552 bản kê khai của bản thân trong sinh hoạt chi bộ, đạt 100%; đối với cấp ủy viên, đã công khai trong sinh hoạt cấp ủy tương ứng với 3.178 bản kê khai, đạt 100%. 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Thuận Châu
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Thuận Châu

     Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc duy trì và thực hiện niêm yết công khai quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện và nhân dân giám sát. Toàn tỉnh có 04 đơn vị thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 40 phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức đã có ý thức chấp hành tốt quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26-02-2007 của Bộ Nội vụ.

 
    Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quy định về nhận, nộp lại quà tặng không đúng quy định của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cơ quan chức năng không nhận được đơn tố giác, tố cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận quà tặng, sử dụng tài sản trái quy định.
 
    Việc chuyển đổi vị trí công tác: đã có 08 sở, ngành và 02 huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 158 công chức, viên chức; một số cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác; việc thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy trình quy định.
 
    Ủy ban nhân dân đã công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các lĩnh vực kinh tế, xã hội; tiếp tục cập nhật các bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thực hiện đưa 100% thủ tục hành chính của các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn được công bố, niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (tại thời điểm báo cáo tổng số thủ tục hành chính của tỉnh 1.688 thủ tục; trong đó cấp tỉnh 1.288 thủ tục; cấp huyện 287 thủ tục: cấp xã 113 thủ tục).
                                                                                             Lê Hiếu
.