Ban Nội chính Trung ương: Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Thứ Hai, 04/12/2023, 16:50 [GMT+7]
    Ngày 04/12/2023, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 16 nghìn điểm cầu với hơn 1,44 triệu đảng viên các cấp tham dự.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
    Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.
 
    Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương; tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban cùng toàn bộ cán bộ, công chức thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại điểm cầu Tòa nhà Quốc hội
    Nội dung các Chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết ở địa phương,cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể, thiết thực và hiệu quả .
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thường xuyên, sâu rộng hơn nữa ở các cấp trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; nhất là, các nội dung chỉđạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tập trung làm rõ, sâu sắc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; bố trí, ưu tiên các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình hành động;chú ý tập trung nguồn lực cho các khâu mang tính đột phá, ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả hoạt động. 
 
    Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy chú trọng đánh giá chất lượng và tăng cường tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, nhất là về thực hiện chương trình hành động kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ và đảng viên; ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; chú trọng chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm, vừa nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, vừa tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả thiết thực.
Đặng Phước
.