Đại hội Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm, 22/09/2022, 11:21 [GMT+7]
    Sáng 22/9/2022, Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Lê Thị Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ quan và 09 đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Theo dự thảo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ qua đảng viên Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, có lập trường quan điểm rõ ràng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với đảng viên; kịp thời nghiên cứu, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận; lãnh đạo hoàn thành chất lượng nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Ban Nội chính Trung ương, như: Giúp lãnh đạo Ban tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; trực tiếp tham mưu, tổ chức phục vụ Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết; ngoài ra, đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phục vụ công tác chuyên môn…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025
    Tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể: Phấn đấu xây dựng Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp được xếp loại chất lượng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương, tham gia đăng ký, thực hiện hiệu quả nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề gắn với hoạt động chuyên môn…
 
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp đã đạt được những thành tích trong nhiệm kỳ 2020-2022. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị cần tiếp tục quan tân hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh bằng các hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đảng viên chi bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Cải cách tư pháp, nhiệm kỳ 2022-2025, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và trách nhiệm của đảng viên; củng cố sự đoàn kết nội bộ; phát huy hơn nữa tính sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu trong nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, nhất là giám sát thường xuyên đối với đảng viên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong chi bộ…
 
    Đồng chí đề nghị, đại biểu dự Đại hội lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất với đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo nhiệm vụ công tác và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.
 
    Tại Đại hội, đại biểu đã bầu các đồng chí: Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng, Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng và Trần Thị Bích Hạnh, Chuyên viên Vụ Cải cách tư pháp tham gia Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Cảnh Lam giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quang Dũng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Đặng Phước
.