Đại hội lần thứ IV, Chi bộ Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Tư, 21/09/2022, 15:48 [GMT+7]
    Sáng 21/9/2022, Chi bộ Vụ Pháp luật tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Cao Việt Hoàng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan và 10 đảng viên trong Chi bộ.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Theo dự thảo Báo cáo trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Pháp luật luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; xây dựng và hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch; Chi ủy luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ đối với công việc; gương mẫu nói đi đôi với làm, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững lập trường, tư tưởng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, thông qua công tác phê bình và tự phê bình, các đồng chí trong chi ủy đã tiếp tục phát huy tốt những ưu điểm, thành tích, đồng thời tự khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, yếu kém của bản thân; Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra; đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết và chủ động phối hợp giải quyết công việc; có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác chính trị tư tưởng đã được Chi bộ chú trọng, quan tâm, tháo gỡ kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh của đảng viên, không để xẩy ra vấn đề tư tưởng lớn trong Chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền, giáo dục, dân vận và lãnh đạo đoàn thể được quan tâm thực hiện đúng mức… 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
    Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã ban hành và thực hiện nghiêm Chương trình công tác, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác đạt được một số kết quả như: Cử cán bộ tham dự, theo dõi chặt chẽ hoạt động lập pháp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên họp của các ủy ban để nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Ban trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, tham gia có trách nhiệm các Tổ biên tập các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định,…; Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,… Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; nghiên cứu, xây dựng Quy định của Ban về công tác tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án pháp luật và các đề án, chủ trương quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu các Đề tài khoa học ban Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật về lĩnh vực nội chính”, “Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phòng ngừa sai phạm, tham nhũng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta - Thực trạng và giải pháp”, “tăng cường hiệu quả hoạt động tương trợ tư pháp hình sự trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”,…
 
Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng viên Chi bộ Vụ Pháp luật bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025
    Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Chi bộ, chỉ ra những ưu điểm, thiếu sót, hạn chế; đồng thời, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng ủy cơ quan; phối hợp với lãnh đạo Vụ xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; tạo điều kiện thuận lợi, động viên đảng viên tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tập thể Chi bộ phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10-15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Vụ phấn đấu hằng năm đạt vững mạnh tiêu biểu…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ  Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
    Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chúc mừng và ghi nhận những thành tích xuất sắc của tập thể Chị bộ trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù còn có những hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Ban Chi ủy mới phát huy ưu điểm đạt được, khắc phục hạn chế như trong dự thảo Báo cáo đã nêu. Đồng chí lưu ý, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đảng viên chi bộ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy hơn nữa tính sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực công tác được giao. Đặc biệt, là chủ động tham mưu đề xuất, thẩm định các chủ trương, chính sách lớn trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các đề án được giao thực hiện,…; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, nhất là giám sát thường xuyên đối với đảng viên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong Chi bộ.
 
Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ  Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Mai Ngọc Dương, Vụ trưởng; Đỗ Văn Nhật, Phó Vụ trưởng; Nguyễn Uyên Minh, Phó Vụ trưởng; trực tiếp bầu đồng chí Mai Ngọc Dương giữ chức Bí thư; đồng chí Đỗ Văn Nhật giữ chức Phó Bí thư chi bộ Vụ Pháp luật nhiệm kỳ 2022-2025; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 
Anh Hưng
.