Ban Nội chính Trung ương: Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 20/05/2022, 10:22 [GMT+7]
    Chiều 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    
    Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương. Tham dự có các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
    
    Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Một trong những giải pháp quan trọng là cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại điểm cầu Trung ương
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại điểm cầu Trung ương
    
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022 và các năm tiếp theo cần tập trung vào các vấn đề: Trước hết thống nhất về mặt nhận thức theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng và nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong đợt Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng như những phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị về xây dựng Đảng. Đó là, trong những năm tới, chúng ta phải đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các biện pháp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết liệt đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc học và làm theo Bác phải sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu trên tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đồng chí đề nghị, các cơ quan chuyên môn khi xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới cần bám sát tinh thần là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, giám sát. Những tiêu chí này cần phải gắn với hệ giá trị về con người, gia đình, văn hóa và hệ giá trị quốc gia được nêu trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
Đặng Phước
.