Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, kết quả công tác tháng 4/2022

Thứ Sáu, 20/05/2022, 07:22 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, một số nhiệm vụ nổi bật: 
 
    Tổng hợp, trình Tỉnh ủy ban hành 06 báo cáo chuyên đề: (1) báo cáo kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật”; (2) văn bản góp ý của Tỉnh ủy về Đề án thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC của Bộ Chính trị; (3) kế hoạch tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (4) thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của BCĐ Trung ương về PCTNTC về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; (5) báo cáo kết quả thực hiện hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập năm 2021.
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: (1) giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022; hoàn thiện dự thảo báo cáo, thông báo kết luận sau Hội nghị; (2) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao do Ban Nội chính Trung ương tổ chức; chuẩn bị bài phát biểu cho Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị; (3) đề xuất Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh. 
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh: tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh Lào Cai quý I, triển khai nhiện vụ quý II/2022; kết luận sau Hội nghị; hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp  tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; ban hành văn bản xin ý kiến tham gia dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; văn bản rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện.
 
    Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai Khóa XVI, về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ tài liệu Đề án số 16-ĐA/TU.
 
    Ban hành kế hoạch và triển khai 03 cuộc kiểm tra: 01 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Việc thực hiện các thông báo kết luận, văn bản yêu cầu của Tỉnh ủy. 02 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, khóa XVI đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương và Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà có mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tham gia.
 
    Tham gia ý kiến đối với công tác cán bộ theo phân cấp đối với 07 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền: 18 vụ án, vụ việc (các vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo: 08 vụ việc, vụ án; các vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc: 10 vụ việc, vụ án).
 
    Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU vào ngày 30/3/2022 (01 buổi/08lượt/08công dân). Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch, tiếp 03 buổi/06 lượt/10 công dân. Tham gia tiếp công dân cùng Thường trực UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND  tỉnh: 03 buổi.Tiếp nhận xử lý 35/35 đơn.
Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.