Ban Nội chính Trung ương: Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Thứ Tư, 29/12/2021, 20:38 [GMT+7]
    Chiều 29/12/2021, Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. 
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trợ lý Trưởng Ban; đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ngày càng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nội chính, Bộ và ngành Tư pháp được mở rộng và giao phó thêm nhiều nhiệm vụ mới với tính chất và yêu cầu ngày càng cao hơn; Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung phối hợp, góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có những nhiệm vụ khó, phức tạp; những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được đẩy mạnh, thực chất và có nhiều tiến bộ, cả về số lượng công việc và chất lượng tham mưu ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đáp ứng yêu cầu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong bối cảnh đất nước ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và toàn diện…
 
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu khai mạc
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu khai mạc
    Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương  cho biết: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác tư pháp, sự gắn kết hoạt động của hai cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan; sự chủ động phối hợp, tích cực của các vụ, đơn vị và cán bộ, công chức của hai cơ quan trong việc thực hiện Quy chế đã đạt được những kết quả nổi bật đó là: Tích cực, chủ động, phối hợp có hiệu quả trong nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật, những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo kiểm tra chuyên đề về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phối hợp tham mưu tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong giám định tư pháp, về giao dịch bảo đảm, kê biên, phong tỏa tài sản, xử lý tài sản đảm bảo... để hỗ trợ các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp tham mưu các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về tổ chức và hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp; chủ động phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ các Phiên họp của hai Ban Chỉ đạo, Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo và hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; phối hợp tham mưu chỉ đạo tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật phục vụ yêu cầu công tác PCTN, tiêu cực…
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn, tập trung phân tích những ưu điểm, kết qủa đạt được; nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế phối hợp, đồng thời, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hai cơ quan, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả tốt hơn, góp phần quan trọng cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới… 
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác PCTN, tiêu cực và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, do đó, thời gian tới đồng chí đề nghị thực hiện tốt một số nội dung sau đây: (1) Tập trung phối hợp tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là về lĩnh vục nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trọng tâm là phối hợp tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; phối hợp nghiên cứu tham mưu cơ chế kiểm soát quyền lực trong xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, “tư duy nhiệm kỳ”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực từ khi xây dựng chính sách, pháp luật; phối hợp tham mưu chỉ đạo khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các văn bản pháp luật đã ban hành, nhất là hệ thống nghị định, thông tư và các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng” và bảo vệ những người đổi mới, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm vì lợi ích chung, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…; (2) tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; chủ động phối hợp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản bảo đảm…; (3) Tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (4) Phối hợp tham mưu nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư và các hoạt động bỗ trợ tư pháp. Nhất là, tham mưu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về luật sư, hành nghề luật sư; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nhũng biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên, giám định viên tư pháp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; (5) Tiếp tục phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của hai Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo. Nhất là, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tiêu cực theo Quy định 32-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp tham mưu đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; phối hợp thẩm định các đề án theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; (6) Phối hợp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, cán bộ, công chức liêm chính; chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy với sở tư pháp tỉnh, thành phố, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực, thi hành án dân sự ở địa phương, cơ sở…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp; Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 03 tập thể, 04 cá nhân thuộc Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp giữa Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” tặng lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.
Đặng Phước - Anh Hưng

 

.