Trách nhiệm giải trình trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thứ Năm, 11/04/2019, 15:41 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, về trách nhiệm giải trình trong Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018?
 
    Trả lời:
 
    Theo Điều 15 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20-11-2018) về trách nhiệm giải trình trong Luật phòng, chống tham nhũng được quy định như sau:
 
    1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó. Người thực hiện trách nhiệm giải trình là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình.
 
    2. Trường hợp báo chí đăng tải thông tin về vi phạm pháp luật và có yêu cầu trả lời các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải giải trình và công khai nội dung giải trình trên báo chí theo quy định của pháp luật.
 
    3. Việc giải trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giám sát hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
 
    4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.
T.H
.