Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Thứ Hai, 08/04/2019, 15:15 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tham nhũng?
 
    Trả lời:
 
    Theo Điều 8 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20-11-2018) các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tham nhũng được quy định như sau:
 
    1. Các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 2 của Luật này.
 
    2. Đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
 
    3. Lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.
 
    4. Bao che hành vi tham nhũng; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại Mục 2 Chương IX của Luật này.
T.H
.