Quyền yêu cầu cung cấp thông tin trong Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Thứ Tư, 10/04/2019, 15:34 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, quyền yêu cầu cung cấp thông tin trong Luật phòng, chống tham nhũng?
 
    Trả lời:
 
    Theo Điều 14 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20-11-2018), quyền yêu cầu cung cấp thông tin trong Luật phòng, chống tham nhũng được quy định như sau:
 
    1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật.
 
    Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc được niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức đã yêu cầu và nêu rõ lý do.
 
    2. Công dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
 
    3. Việc cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang công tác, làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật có liên quan.
T.H
.