Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 09/05/2021, 06:34 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Hàng năm, cùng với việc tổ chức, triển khai học tập chủ đề do Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn chủ đề công tác, đi vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó “Nêu gương đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ” là nội dung xuyên suốt từ năm 2017 đến năm 2020; năm 2021 lựa chọn chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. 
 
    Đây là một đổi mới trong việc lựa chọn chủ đề và mang tính hành động cao, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc bứt phá, đổi mới để phát triển; việc thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng đi vào nền nếp; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; đã quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... 
 
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từng bước thay đổi về phương pháp làm việc, lề lối, tác phong của cán bộ công chức; các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đều gắn với các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Phùng Tâm ở thành phố Ninh Bình
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Phùng Tâm ở thành phố Ninh Bình
    Với việc triển khai nhiều giải pháp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, huy động được sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng, trực tiếp vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
    Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã nêu trong báo cáo sơ kết và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
    Một là, đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan tổ chức của tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, với việc giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho sự phát triển của tỉnh.
 
    Hai là, đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên cơ sở vị trí công việc, cần lựa chọn một vài việc cụ thể để làm và phải làm cho bằng được; chọn những việc làm từ nhỏ tới lớn, thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện. Từng cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực nhất để đăng ký thực hiện; chi bộ tổ chức cho cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực, rồi tổng hợp, theo dõi, hỗ trợ để cá nhân thực hiện.
 
    Ba là, đối với Nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 hướng nhiều tới những giá trị nền tảng về tư tưởng, văn hóa, đạo đức xã hội, vì vậy, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhân dân cần lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp, thu hút sự tham gia một cách tự giác, tự nguyện như là nhu cầu tự thân của mỗi người dân thì chắc chắn sẽ thành công. Đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên phải làm gương ngay từ các hành vi nhỏ trong cuộc sống đời thường, với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau” với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 cần tiếp tục được phát huy, đúng lời dạy của Bác “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, phải phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và của cán bộ, đảng viên; về phương pháp, đề nghị tiếp tục phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp theo hướng tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều; phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05; việc này cần bắt đầu từ chi bộ.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt cần tập trung cho 2 nhiệm vụ đặc biệt cao điểm đó là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Tại hội nghị, đã có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 19 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                                                         Bích Hạnh
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.