Quảng Trị: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 23/04/2021, 15:28 [GMT+7]
    Ngày 22/4, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm Chỉ thị số 05, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch thực hiện đã được xác định được từng nội dung, gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tỉnh Quảng Trị xác định thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, được thể hiện cụ thể qua hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
    Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2016 “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 2017 “Năm công tác cán bộ”; năm 2018 “Năm doanh nghiệp”; năm 2019 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” và năm 2020 “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”. Kết quả đạt được qua từng chủ đề năm là những mảng màu nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại… đã làm cho “cái gốc của mọi công việc” được tăng cường; cùng với “trách nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.
 
    Đánh giá cao những kết quả đã đạt được về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua, hội nghị đã biểu dương 90 cá nhân và tập thể. Đây là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
                                                                                         Kiều Giang
.