Đồng Nai: Sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023

Thứ Hai, 07/08/2023, 06:43 [GMT+7]
    Ngày 02/8/2023, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Thường trực thành ủy, huyện ủy và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan chức năng tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ về công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; công tác giám định tư pháp được nâng cao...; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị liên quan hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng các yêu cầu xã hội, góp phần tích cực cùng các cơ quan tư pháp hoàn thành nhiệm vụ trong các hoạt động tố tụng và thi hành án; mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp ngày càng phối hợp chặt chẽ; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao; góp phần tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: (1) Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 262-KH/TU ngày 29/5/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. (2) Quán triệt để hiểu rõ nhận thức đúng về công tác cải cách tư pháp; tập trung vào thể chế, chế định pháp luật, xác định nhiệm vụ trọng tâm là sự cải tạo, đổi mới những vấn đề không phù hợp để đáp ứng yêu cầu khách quan của tư pháp, trong đó tập trung vào mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ phương pháp thực hiện nhiệm vụ… để phục vụ tốt hơn cho quyền lợi của nhân dân. (3) Các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức; khắc phục tình trạng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng quy định vào hoạt động tư pháp; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, công chức nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp. Không ngừng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trong các cơ quan tư pháp. (3) Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh để tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cấp ủy các cơ quan tư pháp và cấp ủy địa phương để tập trung chỉ đạo và kiểm tra các mặt hoạt động tư pháp. (4) Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ giúp việc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng ở các huyện, thị, thành nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tư pháp. 
Hoàng Thủy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai)
.