Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: 10 năm hình thành và phát triển

Thứ Sáu, 04/08/2023, 06:20 [GMT+7]
    Trong 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng các quy chế, quy định công tác nội bộ; tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ theo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
 
    Từ khi thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy không ngừng kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, tập trung xây dựng các quy chế, quy định công tác nội bộ; tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhóm nhiệm vụ theo Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao. Đặc biệt, gần đây là các nhiệm vụ mới được bổ sung là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó góp phần nâng cao vị thế, vai trò của ngành Nội chính Đảng; khẳng định chủ trương tái lập Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy là đúng đắn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp giai đoạn 2013-2023
    Hằng năm, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nội chính Đảng; tổ chức hội nghị tổng kết hằng năm và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo; hội nghị giao ban công tác nội chính hằng quý để giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. 
 
    Trong 10 năm Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn, đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 300 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp nhận và xử lý hơn 1.500 đơn, thư các loại gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Định kỳ hằng quý, ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết đơn, thư theo quy định. Thực hiện tiếp công dân tại Ban hơn 40 lượt công dân; tham gia hơn 60 buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
    Tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 
 
    Tích cực phối hợp với các cơ quan nội chính nghiên cứu theo dõi các vụ việc, vụ án theo Quy định của Bộ Chính trị để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong quá trình tham mưu, chủ động xác minh, nắm tình hình, phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp liên ngành thống nhất hướng xử lý các vụ việc, vụ án; chuẩn bị kỹ nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đối với những vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban Nội chính Tỉnh ủy là đầu mối phối hợp các cơ quan liên ngành kịp thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm thận trọng và có sự đồng thuận cao giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Từ đó, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Tham mưu tiến hành 65 cuộc kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với 415 kết luận thanh tra và 10 báo cáo kiểm toán Nhà nước, kịp thời kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật;... kiến nghị xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định.
 
    Trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo, đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đề xuất các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo đúng thành phần, cơ cấu theo Quy định của Ban Bí thư; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Từ tháng 7/2022 đến nay, đã tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành hơn 20 văn bản về triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Đặc biệt là kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành 4 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các cơ quan trong việc chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu xử lý 34 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Chỉ đạo.
 
    Thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp, các đơn vị, địa phương tiếp tục khai triển thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật Việt Nam; nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với nhiều Đề án, báo cáo quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. 
 
    Những thành tích, kết quả đạt được trong 10 năm qua của tập thể, cá nhân Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã được các cấp, các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao, như: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các năm 2016, 2018, 2020. Hằng năm, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đều được đánh giá, xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, điển hình tiên tiến, được tặng bằng khen, giấy khen của Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều phần thưởng khác của các cơ quan, tổ chức.  
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, có lúc chưa kịp thời, sâu sát; công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật có lúc, có việc còn chưa thật sự chủ động, kịp thời.
 
    Để phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong 10 năm qua và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
 
    Một là, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Do vậy, phải tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, đây là chỗ dựa, niềm tin, quyết định hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Hai là, có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản và phải “đúng vai, thuộc bài”, như đồng chí Tổng Bí thư thường chỉ đạo. “Đúng vai” là phải thực hiện đúng chức năng của cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp. “Thuộc bài” là phải nắm vững chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trước hết là về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Ba là, nắm vững và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, không làm thay việc của cơ quan khác; tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực đảm bảo đánh giá khách quan, đúng tính chất, mức độ, nhân thân phạm tội và tác động đến dư luận xã hội của mỗi vụ án, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật.
 
    Bốn là, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, kịp thời cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong xem xét giải quyết các vụ án, vụ việc kịp thời tham mưu báo cáo đề xuất với cấp ủy chỉ đạo xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
    Năm là, làm tốt công tác theo dõi, tích cực nắm sát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy có ý kiến chỉ đạo các cơ chức năng xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hình sự, kinh tế, tham nhũng, chức vụ để xem xét xử lý theo quy định.
 
    Sáu là, phải thường xuyên xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên sâu trên các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Muốn làm mạnh trước hết phải làm đúng, muốn làm đúng phải có kiến thức, kinh nghiệm. Do đó, cán bộ, công chức ngành Nội chính phải khiêm tốn, cầu thị, gương mẫu, tâm huyết, phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái sai; giữ mình trong sạch, liêm chính, thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
    Nhìn lại 10 năm xây dựng và trưởng thành, thành tích đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn tuy còn khiêm tốn so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, song đây là kết quả đáng khích lệ, là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu, quyết tâm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, sống gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, nói đi đôi với làm; biến quyết tâm chính trị bằng những hành động, việc làm cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Nội chính Đảng trong thời gian tới, xứng đáng với 8 chữ vàng của cán bộ ngành Nội chính Đảng “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”, góp phần xây dựng ngành Nội chính Đảng ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Nguyễn Anh Tuấn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn)
.