Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Sáu, 20/01/2023, 08:18 [GMT+7]
    Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.
 
Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng
Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng
    Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kết luận số 13-KL/BCĐ ngày 25/01/2022 về kết quả kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2021; tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; báo cáo số 16-BC/BCĐ, ngày 22/02/2022 về tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021.
 
    Xây dựng Chương trình trọng tâm và kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2022; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; số 22-BCĐ, ngày 26/7/2022 báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp đóng góp ý kiến đối với dự thảo “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” theo Công văn số 2952-CV/BNCTW, ngày 21/10/2022 của Ban Nội chính Trung ương. 
 
    Xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BCĐ, ngày 5/10/2022 về việc kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2022; Quyết định số 25-QĐ/BCĐ ngày 5/10/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp tỉnh năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Huyện ủy Hà Quảng. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022.
                                                                                                       Hồng Sơn
.