Lào Cai: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình công tác năm 2023

Thứ Ba, 14/02/2023, 08:00 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023. Theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
    
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; ban hành văn bản cụ thể hóa và triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham gia góp ý vào các dự thảo chương trình, dự án luật khi được yêu cầu.
 
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai
    Các cơ quan tư pháp tỉnh (Tòa án, công an, viện kiểm sát, cục thi hành án dân sự):  Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao; Ban hành chương trình, kế hoạch công tác cải cách năm 2023 để triển khai thực hiện; tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo quy định. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI về “tiếp tục đổi mới  tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và uy tín của cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát” gắn với đổi mới thủ tục hành chính tư pháp: (1) Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, vận động đối tượng truy nã; nâng cao công tác kỹ thuật hình sự pháp y phục vụ công tác điều tra tội phạm; công tác thi hành án hình sự, và hỗ trợ tư pháp, quản lý giam giữ đảm bảo an toàn, đúng quy định. (2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp với cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân cùng cấp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; chủ trì phối hợp rà soát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết liên ngành số 04/NQ-LN ngày 05/10/2017 về việc phối hợp tiếp nhận quản lý, xử lý tố giác tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy chế phối hợp liên ngành. (3) Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết xét xử các vụ án hình sự, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử; bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính. (4) Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung xác minh, phân loại để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; khắc phục tình trạng chậm thi hành án, vi phạm trình tự, thủ tục trong thi hành án dân sự. (5) Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các bộ luật liên quan đến công tác tư pháp được Quốc hội thông qua; tham mưu thực hiện cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng; giám định, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý…). 
 
    Ban cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, bảo đảm các điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu CCTP trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong giải quyết án các loại án. Chỉ đạo UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo quy định. Chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh tiếp tục tham mưu quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng phòng xét xử trực tuyến theo chủ trương đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu đề xuất hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp năm 2023 theo quy định.
 
    Đảng đoàn HĐND tỉnh; Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ.
 
    Các huyện ủy, thành ủy thị ủy chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương; chỉ đạo UBND cùng cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp theo quy định, ưu tiên hỗ trợ kinh phí phục vụ xét xử phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo quy định.
 
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chỉ đạo hoặc tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành  và thường xuyên theo dõi nắm tình hình, tổ chức làm việc đôn đốc công tác cải cách tư pháp đối với các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; chủ động báo cáo kết quả; đề xuất với Thường trực Ban Chỉ đạo các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp và hằng quý gửi báo cáo Ban Chỉ đạo theo quy định.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực của BCĐ CCTP tỉnh) theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Trung ương.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.