Hà Nội: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thứ Ba, 21/02/2023, 06:42 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.
 
    Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trường học ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.
 
Phiên thường kỳ tháng 2/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Phiên thường kỳ tháng 2/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
    Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị ngành Giáo dục và Đào tạo xác định việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Công văn số 1362/BGDĐT-TTr ngày 10/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng văn hóa công sở, trường học, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; bảo đảm việc tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trường học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.
 
    Nội dung của Kế hoạch bao gồm: (1) Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; (3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; (4) Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập; (5) Thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; (6) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; (7) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị trường học về công tác phòng, chống tham nhũng; (8) Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                  Hải Hà
.