An Giang: Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 20/02/2023, 12:08 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng phải được triển khai cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo về nội dung cũng như đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị của Đảng, quy định của pháp luật, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; đấu thầu; đầu tư xây dựng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác giáo dục, đào tạo, y tế...
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, tự kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn do mình quản lý, nhất là nơi thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan thanh tra nhà nước tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng và gây bức xúc trong xã hội; tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
    Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và trong việc chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.
    
    Tập trung giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh về tham nhũng, nhất là tố cáo, báo cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị…
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
                                                                                            Nguyễn Hiên
.