Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hòa Bình ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Năm, 14/04/2022, 07:48 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chương trình số 02-CTr/BCĐ, ngày 31/3/2022 về công tác cải cách tư pháp. Theo đó, Ban chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm, hiệu quả Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
 
    Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan phối hợp lãnh đạo thực hiện rà soát, xin ý kiến Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tư pháp.
 
    Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Sở Tư pháp lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và quy định của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp…
 
    Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan chủ động, thường xuyên tiến hành rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường rà soát và quan tâm bố trí đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp.
 
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan tăng cường thực hiện hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử và của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trọng tâm là giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng cáo, kháng nghị và việc giải quyết vụ án có dấu hiệu oan sai được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Chú trọng những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và các cấp ủy tổ chức đảng có liên quan tham mưu thực hiện tăng cường vai trò trách nhiệm của báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động cải cách tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho người dân.
 
    Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Chương trình công tác để xây dựng kế hoạch cụ thể cho phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Giao Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này; giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
.