Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025"

Thứ Tư, 13/04/2022, 11:01 [GMT+7]
    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Đề án số 10-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.
 
    Mục tiêu tổng quát của Đề án là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tư pháp và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, văn minh, liêm chính, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị giao ban Quý I năm 2022 khối Nội chính và khối Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên
Hội nghị giao ban Quý I năm 2022 khối Nội chính và khối Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên
    Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Đề án đề ra 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư pháp và các cơ quan tư pháp; (2) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp (Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan Thi hành án); (3) Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; (4) Nhóm giải pháp về kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu cho cấp ủy về công tác cải cách tư pháp và đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; (5) Nhóm giải pháp về tăng cường, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân đối với hoạt động tư pháp; (6) Nhóm giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp; (7) Nhóm giải pháp về phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp; (8) Nhóm giải pháp về đầu tư kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 15/12/2021 triển khai thực hiện Đề án; yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp hằng năm; tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. 
Hoàng Thanh Huyền
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên)
 
.