Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế

Thứ Tư, 22/12/2021, 10:29 [GMT+7]
    Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022 được tổ chức với 01 điểm cầu tại Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân đất nước ta đã vượt qua thử thách, đại dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, môi trường đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được bảo đảm, cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. ngành Tư pháp đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc tham mưu những vấn đề vĩ mô, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác pháp luật và tư pháp, nhận diện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc pháp luật để đề xuất giải pháp, xử lý những vấn đề phát sinh trước tác động của đại dịch Covid-19 đến trực tiếp quản lý, tổ chức thi hành những phần việc vi mô cụ thể, như: công chứng, đăng ký giao dịch, hộ tịch, trợ giúp pháp lý… nhờ đó chỉ số cải thiện các quy định pháp luật của Việt Nam năm 2021 được tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh gia tăng 6 bậc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế với nhiều nguyên nhân về chủ quan và khách quan.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của toàn ngành Tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, cơ quan tư pháp địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ, ngành Tư pháp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, vì đây là một trong 3 đột phá chiến lược đã được Đảng xác định từ Đại hội lần thứ XI. Trong đó cần thấm nhuần phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật. Bám sát đường lối chủ trương của Đảng mà cụ thể là các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo và căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật.
 
    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ, ngành Tư pháp phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ động đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế. Thủ tướng nhấn mạnh phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết để xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân.
 
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống vẻ vang, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp, công tác tư pháp sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2022 mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
                                                                                       Văn Dũng
.