Bắc Giang: Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Ba, 11/01/2022, 06:29 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo kịp thời kiện toàn bảo đảm cơ cấu, số lượng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành 10 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ trách nhiệm hơn. Tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được kịp thời kiện toàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các cơ quan có chức năng tư pháp và bổ trợ tư pháp thực hiện nghiêm túc việc áp dụng các chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không để xảy ra án oan; thực hiện tốt chủ trương giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt không tước tự do đối với một số loại tội phạm. Khắc phục tình trạng hình sự hóa quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm…
 
    Về nhiệm vụ năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp xác định tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp, trong đó các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp... Giám sát các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng, giám định, định giá theo yêu cầu của cơ quan tố tụng. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới Ban Chỉ đạo cần sớm có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế đã được chỉ rõ. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sâu, rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cấp huyện trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền này. 
 
    Đối với các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và căn cứ vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2022. 
                                                                                                        P.V

 

.