Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Hai, 17/01/2022, 07:06 [GMT+7]

    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ Cải cách tư pháp năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

 
    Theo báo cáo, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; ban hành và chỉ đạo nhiều văn bản để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải các tư pháp với kết quả có nhiều chuyển biến tích cực. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp cùng cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo theo Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong,Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đặng Xuân Phong,Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì Hội nghị
    Các cơ quan tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã chủ động phối hợp ban hành văn bản và triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện công tác cải cách tư pháp; tham gia góp ý và tổ chức thực hiện các các quy định của pháp luật hình sự dân sự và tố tụng tư pháp theo chức năng nhiệm vụ. Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt quy chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chất lượng điều tra, truy tố xét xử, thi hành án ngày càng được nâng lên vụ án được đưa ra giải quyết, xét xử, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạmTổ chức, bộ máy trong các cơ quan tư pháp và các cơ quan bổ trợ tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc một số cơ quan tâm được xây dựng, nâng cấp cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chính trị, trật an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
 
    Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy căn cứ chức năng nhiệm đã chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn; căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tiễn địa phương hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động các cơ quan tư pháp và công tác cải cách tư pháp.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã đạt được đồng thời chỉ đạo trong năm 2022Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo quy định. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp trong thực thi pháp luật.Đối với các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan triển khai chỉ đạo thực hiện theo chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
                                                                  Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.