Thái Nguyên: Tình hình khiếu nại, tố cáo nhiều chuyển biến tích cực

Thứ Hai, 17/01/2022, 06:45 [GMT+7]
    Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giai đoạn năm 2016- 2021 so với năm 2010-2015 giảm 49,8%. Số lượt đoàn đông người giảm 58,5%, đồng thời không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, vẫn tiếp tục gửi đơn đi nhiều nơi, vượt cấp lên Trung ương. Phần lớn lượt tiếp các đoàn đông người có nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại buổi tiếp công dân, tháng 7/2021
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, phát biểu tại buổi tiếp công dân, tháng 7/2021
    Số lượt công dân đã tiếp là 43.521 lượt với 26.099 vụ việc, trong đó tiếp công dân thường xuyên là 34.348 lượt, tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo là 1.328 lượt, tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu là 7.845 lượt. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở chiếm 64,87%, chế độ chính sách chiếm 4,12%, lĩnh vực khác chiếm 31,01%. Số lượt đoàn đông người là 240 lượt đoàn, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 76 lượt đoàn. Số vụ việc phức tạp kéo dài là 17 vụ việc. Người đứng đầu đã tiếp công dân định kỳ là 14.961 ngày.
 
    Cùng với đó, việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của người của người đứng đầu các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã từng bước quan tâm bố trí cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 33.283 đơn. Về giải quyết khiếu nại, số đơn khiếu nại tiếp nhận là 1.517 đơn. Cơ quan chức năng đã giải quyết 510/532 đơn khiếu nại đủ điều kiện giải quyết. Kết quả, 34 vụ việc khiếu nại đúng, 437 vụ việc khiếu nại sai và 39 vụ việc là khiếu nại có đúng, có sai. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, cơ quan chức năng đã trả lại quyền lợi hợp pháp cho công dân số tiền 3.408 triệu đồng và 140m2 đất, đã khôi phục quyền lợi cho 1 người. Các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được các cấp, ngành của tỉnh giải quyết nhưng công dân vẫn khiếu nại, tố cáo tiếp là 6 vụ việc.
 
    Về giải quyết tố cáo, số đơn tiếp nhận là 2.093 đơn. Cơ quan chức năng đã thụ lý và giải quyết 384/400 đơn đủ điều kiện giải quyết. Kết quả, 36 vụ việc tố cáo đúng, 283 vụ việc tố cáo sai và 65 vụ việc tố cáo có đúng, có sai. Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng đã thu hồi về cho Nhà nước 3.656 triệu đồng và 379m2 đất, trả lại quyền lợi cho công dân 345 triệu đồng.
                                                                                             P.V
.